OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY COYOTE MAJĄCE ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE DO ZAKUPÓW LUB KORZYSTANIA Z TERMINALI COYOTE, APLIKACJI NA TELEFONY KOMÓRKOWE ORAZ ABONAMENTÓW NA USŁUGĘ COYOTE


Wersja z 19 stycznia 2016

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (poniżej "OWS") spółki COYOTE SYSTEM, spółki akcyjnej uproszczonej prawa francuskiego o kapitale wynoszącym 3.368.528,80 EUR, wpisanej do Rejestru Handlowego (RCS) dla Nanterre pod numerem 518 905 476, z siedzibą pod adresem: 24, quai Gallieni, Suresnes (92150), Francja, adres e-mail: corporate@moncoyote.com,  numer telefonu: 033 45 05 37 42 (koszty połączenia nie są wyższe, niż opłata za zwykłe połączenia telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient), reprezentowanej przez Prezesa spółki urzędującego pod ww. adresem siedziby (poniżej zwanej "COYOTE SYSTEM"), mają zastosowanie do wszystkich zakupów lub korzystania z Terminali COYOTE, Aplikacji na telefony komórkowe i Abonamentów na Usługę COYOTE (patrz definicja poniżej), w przypadku dokonywania zakupów za pośrednictwem Strony internetowej Coyote.

COYOTE SYSTEM zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych OWS w dowolnym czasie, za wyjątkiem postanowień OWS dotyczących Konta. Zmiany będą miały skutki prawne licząc od ich umieszczenia on-line na Stronie internetowej Coyote, jednakże nie będą dotyczyć wcześniej zawartych Umów. Ostatnia wersja OWS jest dostępna na Stronie internetowej Coyote.

Niniejsze OWS podlegają prawu polskiemu.


WSTĘP

COYOTE SYSTEM opracowuje i świadczy Usługę COYOTE tj. asystenta kierowcy w ramach Abonamentu. Usługa jest dostępna poprzez wbudowane Terminale COYOTE albo za pośrednictwem mobilnej Aplikacji COYOTE, podłączonych i geolokalizowanych. Usługa COYOTE umożliwia, w zależności od wersji, przekazywanie w czasie rzeczywistym użytkownikom, posiadającym subskrypcję na Usługę COYOTE, informacji drogowych takich jak obowiązujące ograniczenia prędkości, sygnalizowanie niebezpiecznych odcinków drogi (m.in. sytuacja w ruchu drogowym, odcinki, na których zdarzają się wypadki) lub niebezpiecznych miejsc, a w przypadku Terminali COYOTE i Aplikacji COYOTE, zawierających tę funkcję - także nawigację. Subskrypcja na Usługę COYOTE oraz korzystanie z Terminali COYOTE lub Aplikacji COYOTE jest równoznaczna z pełną akceptacją OWS i Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego, dołączonej do OWS (patrz: Załącznik nr 2) i stanowiącej ich integralną część, o ile OWS zostały udostępnione Klientowi na Stronie internetowej Coyote przed zawarciem Umowy. Usługa COYOTE jest dostępna również za pośrednictwem Aplikacji COYOTE ładowanej na urządzeniu telefonii komórkowej Klienta. Dalsze szczegóły Usług COYOTE w ramach poszczególnych Abonamentów, jak również główne cechy Terminala COYOTE, dostępne są na Stronie internetowej Coyote.


DEFINICJE

Poniższe pojęcia i wyrażenia, występujące w OWS, mają następujące znaczenie:

"Klient" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną korzystającą z Usługi COYOTE

"Informacje COYOTE" oznaczają informacje dostarczane, przekazywane i przetwarzane przez Terminal COYOTE albo za pośrednictwem Aplikacji COYOTE, tzn. pozycję pojazdu (szerokość i długość geograficzna, prędkość, kierunek) oraz informacje przekazywane przez COYOTE SYSTEM lub przez Klienta; poza terenem Polski, Informacje COYOTE mogą mieć inny charakter ze względu na obowiązujące lokalnie przepisy.

"Urządzenie Klienta" oznacza środowisko techniczne i materialne wraz z wyposażeniem dodatkowym Klienta, w którym Terminal COYOTE zostanie zainstalowany i będzie używany. Urządzenie Klienta obejmuje, poza pojazdem Klienta, wszystkie wbudowane urządzenia, w tym sprzęt elektroniczny i informatyczny, stanowiący wyposażenie pojazdu. Nie ma żadnych dodatkowych Wymagań technicznych w zakresie Urządzenia Klienta dla prawidłowego działania Terminala COYOTE.

"Konto" oznacza konto on-line, do którego Klient ma dostęp poprzez sekcję dedykowaną na Stronie internetowej Coyote, umożliwiające Klientowi zarządzanie jego kontem abonenta i sprawdzanie faktur, jak również dokonywanie zakupów za pośrednictwem Strony internetowej Coyote. 

"Formularz Subskrypcji" oznacza sekcję dostępną na Stronie internetowej Coyote, za pośrednictwem której Klient może dokonać subskrypcji (tj. zawrzeć Umowę) na Usługę COYOTE zgodnie z Rodzajami Abonamentu.

"Rodzaje Abonamentu" oznaczają warunki i koszt subskrypcji na Usługę COYOTE, w zależności od Terminali Coyote lub Aplikacji COYOTE, przedstawione w Załączniku 1.

"Usługa COYOTE" oznacza wszystkie usługi, które świadczy COYOTE SYSTEM przy użyciu Terminala COYOTE lub w celu jego użycia lub dostępne za pomocą Aplikacji COYOTE na telefony komórkowe, zgodnie z niniejszymi OWS i Umową Licencyjną Użytkownika Końcowego ("ULUK"), dołączoną do OWS.

"Strona internetowa Coyote" oznacza stronę internetową COYOTE SYSTEM, dostępną pod adresem http://www.coyote.pl.

"Terminal COYOTE" lub "Terminale COYOTE" oznaczają urządzenia elektroniczne, których dystrybucją zajmuje się (bezpośrednio lub pośrednio) COYOTE SYSTEM, umożliwiające dostęp do Usługi COYOTE (bez Aplikacji COYOTE), wskazane na Stronie internetowej Coyote. Terminal COYOTE jest to urządzenie GPS, komunikujące się za pomocą GSM.

"Aplikacja(e) COYOTE" oznacza(ją) mobilne aplikacje asystenta kierowcy na urządzeniach telefonii komórkowej, zapewniające dostęp do Usługi COYOTE, którą Klient może załadować za pomocą telefonu komórkowego bezpośrednio z platform on-line (Marketplaces) do ściągania aplikacji na urządzenia mobilne.

"Umowa" oznacza jakąkolwiek umowę zawieraną na podstawie niniejszych OWS

 

CZĘŚĆ PIERWSZA – SUBSKRYPCJA NA USŁUGĘ COYOTE

ARTYKUŁ 1 - SUBSKRYPCJA NA USŁUGĘ COYOTE

Opłata abonamentowa wniesiona przy subskrypcji lub jej przedłużeniu (przedpłata, o której mowa w Załączniku 1) przez Klienta, który nie jest konsumentem, nie podlega zwrotowi bez względu na przyczynę.

1.1 Abonamenty na Usługę COYOTE

Subskrypcja na Usługę COYOTE oznacza, że Klient dokonał wyboru jednego z Rodzajów Abonamentów, dostępnych w zależności od wersji Terminala COYOTE albo Aplikacji COYOTE i przedstawionych w Załączniku 1.

1.2 Wygaśnięcie okresu subskrypcji

W razie braku subskrypcji na Usługę COYOTE lub nieopłacenia jednego z Abonamentów, Terminal COYOTE zostanie automatycznie wyłączony tj. Usługa COYOTE nie będzie dostępna.

1.3 Zasięg terytorialny

Usługa COYOTE jest dozwolona na terenie Polski. Korzystanie z asystentów kierowcy jest zakazane w niektórych innych krajach, a Klient jest zobowiązany przestrzegać obowiązujących przepisów.


ARTYKUŁ 2 - OPIS USŁUGI COYOTE

Usługa COYOTE jest dostarczana drogą elektroniczną za pośrednictwem Terminala COYOTE lub Aplikacji COYOTE. Polega ona na ostrzeganiu przed zagrożeniami i niebezpiecznymi odcinkami drogi.

2.1 Usługi dodatkowe

W zależności od wybranego Terminala COYOTE oraz Rodzaju Abonamentu lub Aplikacji COYOTE, proponowane są dodatkowe usługi bezpłatne. Opis tych usług znajduje się na Stronie internetowej Coyote.


ARTYKUŁ 3 - PRAWO DO REZYGNACJI Z USŁUGI COYOTE (dotyczy Klienta – konsumenta)

W przypadku subskrypcji na Usługę COYOTE, Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo rezygnacji z Usługi COYOTE w terminie 14 (dni) od daty subskrypcji na Usługę COYOTE.

Jeżeli Klient pragnie, aby świadczenie Usługi COYOTE rozpoczęło się przed końcem okresu przewidzianego na dokonanie rezygnacji z Usługi COYOTE, zwraca się z takim wyraźnym wnioskiem do COYOTE SYSTEM i akceptuje rozpoczęcie Usługi COYOTE.

Klient może skorzystać z prawa rezygnacji bez konieczności przedstawienia jakiegokolwiek uzasadnienia. Rezygnację należy przesłać na adres: Obsługa klienta - COYOTE SYSTEM, 24, quai Gallieni 92150 Suresnes - Francja,  lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej na adres: bok@mycoyote.pl o rezygnacji może zostać również złożone za pośrednictwem formularza, który stanowi Załącznik 3 do niniejszych OWS.

W przypadku, gdy oświadczenie o rezygnacji zostanie przesłane drogą elektroniczną, COYOTE SYSTEM prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o rezygnacji na jego adres e-mail.

Aby zachować termin do rezygnacji, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania prawa rezygnacji przed upływem w/w terminu do złożenia rezygnacji.

Jeżeli Klient żądał rozpoczęcia świadczenia Usługi COYOTE przed końcem okresu przewidzianego na dokonanie rezygnacji z Usługi COYOTE, ma on obowiązek zapłaty za świadczenie Usługi COYOTE w okresie pomiędzy datą uruchomienia, a datą przesłania decyzji o rezygnacji. 

COYOTE SYSTEM dokona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o rezygnacji, zwrotu Klientowi wszystkich, dokonanych przez niego i związanych z subskrypcją na Usługę COYOTE, płatności. W przypadku, gdy Klient żądał rozpoczęcia świadczenia Usługi COYOTE przed końcem okresu przewidzianego na dokonanie rezygnacji z Usługi COYOTE, zwrot nastąpi po potrąceniu kwoty obliczonej proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez COYOTE SYSTEM świadczenia do czasu poinformowania COYOTE SYSTEM przez Klienta o skorzystania z prawa do rezygnacji (przesłania decyzji o rezygnacji), z uwzględnieniem ceny za Abonament dotyczący danej Usługi COYOTE. COYOTE SYSTEM dokona zwrotu płatności przy użyciu tego samego środka, z którego korzystał Klient dokonując jej, chyba że Klient wyrazi zgodę na użycie innego środka płatności i o ile Klient nie poniesie żadnych kosztów z tego tytułu. 

Klient udziela zgody COYOTE SYSTEM na przechowywanie jego danych bankowych przez okres obowiązywania prawa do rezygnacji, do czasu dokonania zwrotu płatności, i później, jeżeli nie skorzysta z prawa do rezygnacji (patrz Artykuł 13 poniżej).

  

CZĘŚĆ DRUGA – TERMINAL I APLIKACJA COYOTE

ARTYKUŁ 4 – TERMINAL COYOTE, APLIKACJA COYOTE I AKTYWACJA KONTA

4.1 Terminal COYOTE zawiera kartę SIM, bez przypisanego numeru telefonu, która umożliwia przesyłanie Informacji COYOTE pomiędzy Terminalem COYOTE, a serwerami COYOTE SYSTEM. Karta SIM przekazana Klientowi pozostaje własnością COYOTE SYSTEM. Klient zobowiązuje się, że nie będzie kopiować, sprzedawać, zbywać, wynajmować, niszczyć lub uszkadzać karty SIM przez cały okres trwania Umowy. Po zakończeniu tej Umowy, karta SIM zostanie dezaktywowana przez COYOTE SYSTEM.

Aby korzystać z Terminala COYOTE, Klient jest zobowiązany aktywować swoje Konto na Stronie internetowej Coyote oraz dokonać subskrypcji na Usługę.

W przypadku Terminala "COYOTE NAV", mapy i geolokalizacja są dostępne od momentu uruchomienia urządzenia.

W przypadku pozostałych Terminali COYOTE, w razie braku subskrypcji na Usługę COYOTE lub nieopłacenia Abonamentu, ani Terminal COYOTE, ani mapy lub geolokalizacja nie będą działać.

COYOTE SYSTEM informuje Klienta pocztą elektroniczną o aktywacji Konta i podaje identyfikatory (login i hasło).

COYOTE SYSTEM udostępnia Klientowi Konto na Stronie internetowej Coyote m.in. w celu sprawdzenia Abonamentu oraz zarządzania nim.

Terminy aktywacji Usługi COYOTE zależą od operatorów telefonii komórkowej, za których działanie COYOTE SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności. Jednakże Usługa COYOTE zostanie aktywowana nie później niż w ciągu 24 godzin liczonych od daty płatności Abonamentu.

Klient zamawiając Terminal COYOTE dysponuje wyłącznie dostawą za pośrednictwem kuriera UPS. Koszty dostawy za pośrednictwem UPS: 52,81 złotych.

Klient jest zobowiązany upewnić się, że Terminal COYOTE, jego montaż, używanie i bieżące utrzymanie są zgodne z zaleceniami producenta pojazdu, w którym Terminal zostanie zamontowany.


4.2 Aplikacja COYOTE

Aplikacja COYOTE jest aplikacją, którą należy załadować z dowolnej platformy sprzedaży aplikacji na urządzenia mobilne w internecie, niezależnej od COYOTE SYSTEM, a która posiada ją w swojej ofercie.

Aplikacja COYOTE wymaga subskrypcji na Usługę COYOTE na warunkach określonych przez platformę sprzedaży aplikacji na urządzenia mobilne w internecie.

Aplikacja COYOTE załadowana na urządzenie telefonii komórkowej zapewnia również bezpłatny dostęp do Usługi COYOTE każdemu posiadaczowi Terminala COYOTE, co następuje po wprowadzeniu numeru ID Terminala COYOTE, z zastrzeżeniem, że Klient opłacił Abonament za Aplikację COYOTE i że używanie Aplikacji COYOTE i Terminala COYOTE nie odbywa się jednocześnie.


ARTYKUŁ 5 - PRAWO DO REZYGNACJI Z TERMINALA I APLIKACJI COYOTE (dotyczy Klienta – konsumenta)

5.1 Terminal COYOTE. W przypadku zakupu Terminala COYOTE, bezpośrednio od COYOTE SYSTEM na mocy umowy sprzedaży na odległość, Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo rezygnacji z zakupu w terminie 14 (dni) licząc od daty otrzymania Terminala COYOTE.

Klient może skorzystać z prawa rezygnacji bez konieczności przedstawiania jakiegokolwiek uzasadnienia. Formularz z oświadczeniem o rezygnacji znajdujący się w Załączniku 3 lub oświadczenie o rezygnacji, sporządzone w innej formie należy przesłać na adres: Obsługa klienta - COYOTE SYSTEM, 24, quai Gallieni 92150 Suresnes – Francja, lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej na adres: bok@mycoyote.pl

Klient, który składa oświadczenie o rezygnacji, ma obowiązek niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty rezygnacji z zakupu, zwrócić Terminal COYOTE na adres wskazany powyżej wraz z wyposażeniem dodatkowym, instrukcją obsługi oraz inną, dostarczoną wraz z Terminalem COYOTE dokumentacją. Koszt przesyłki Terminala COYOTE do COYOTE SYSTEM ponosi Klient.

W przypadku, gdy oświadczenie o rezygnacji zostanie przesłane drogą elektroniczną, COYOTE SYSTEM prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o rezygnacji na adres e-mail.

Aby zachować termin do rezygnacji, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania prawa rezygnacji przed upływem w/w terminu do złożenia rezygnacji.

COYOTE SYSTEM zwróci wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym koszty dostawy, bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia otrzymania informacji o decyzji Klienta dotyczącej rezygnacji z Umowy. COYOTE SYSTEM dokona zwrotu przy użyciu tego samego środka płatności, z którego korzystał Klient dokonując płatności, chyba że Klient wyrazi zgodę na użycie innego środka płatności i o ile Klient nie poniesie żadnych kosztów z tego tytułu.

Klient udziela zgody COYOTE SYSTEM na przechowywanie jego danych bankowych przez okres obowiązywania prawa do rezygnacji, do czasu dokonania zwrotu płatności.

COYOTE SYSTEM nie zwraca żadnych dodatkowych kosztów dostawy, jeżeli Klient wybrał inny sposób dostawy niż najtańsza dostawa standardowa, którą oferuje COYOTE SYSTEM.

COYOTE SYSTEM wstrzyma się z dokonaniem wypłaty do daty zwrotu Terminala COYOTE lub otrzymania od Klienta dowodu wysyłki Terminala COYOTE, przy czym uwzględni datę pierwszego z dwóch zdarzeń.

Klient dokonuje wysyłki Terminala COYOTE do COYOTE SYSTEM na wskazany powyżej adres możliwie jak najszybciej, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia poinformowania COYOTE SYSTEM o decyzji dotyczącej rezygnacji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Terminala COYOTE przed upływem w/w 14-dniowego terminu.

W przypadku rezygnacji Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Terminala COYOTE, wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Terminala COYOTE.

 

5.2 Aplikacja COYOTE. 

Wykonanie prawa rezygnacji następuje na warunkach określonych w art. 3 powyżej.

  

CZĘŚĆ TRZECIA - POSTANOWIENIA RÓŻNE

ARTYKUŁ 6 - INFORMACJE DOTYCZĄCE KLIENTA

Dokonując subskrypcji Usługi COYOTE Klient zobowiązuje się do podania COYOTE SYSTEM dokładnych danych (imię i nazwisko albo dane spółki, adres); Klient zobowiązuje się także do jak najszybszego informowania COYOTE SYSTEM o wszelkich zmianach ww. danych w okresie obowiązywania Umowy, przesyłając tę informację na następujący adres Obsługa klienta - COYOTE SYSTEM, 24, quai Gallieni 92150 Suresnes – Francja.

W razie automatycznego obciążania karty kredytowej Abonamentem, Klient zobowiązuje się do aktualizacji numeru karty bankowej do 20 dnia danego miesiąca listem na adres: Obsługa klienta - COYOTE SYSTEM, 24, quai Gallieni 92150 Suresnes – Francja, do którego dołączone będą następujące dokumenty: nowy numer karty kredytowej, imię, nazwisko i adres Klienta; Klient zobowiązuje się także uprzedzić swój nowy bank o comiesięcznym obciążeniu jego rachunku przez COYOTE SYSTEM.

W PRZYPADKU ABONAMENTU NA OKRES POWYŻEJ JEDNEGO MIESIĄCA, OPŁACANEGO W DRODZE MIESIĘCZNEGO OBCIĄŻENIA KARTY KREDYTOWEJ, KLIENT WYRAŻA ZGODĘ NA PRZECHOWYWANIE PRZEZ COYOTE SYSTEM NUMERU JEGO KARTY KREDYTOWEJ (DANE BANKOWE) NA POTRZEBY DOKONYWANIA OBCIĄŻENIA.

Klient zobowiązuje się do podawania swych danych (nazwisko, imię lub nazwa, numer Klienta) we wszystkich pismach kierowanych do COYOTE SYSTEM, aby umożliwić potwierdzenie ich autentyczności i nadanie im dalszego biegu. W razie braku powyższych informacji, pisma będą odrzucane przez COYOTE SYSTEM, za wyjątkiem oświadczeń o rezygnacji, które dla swej skuteczności wymagają podania danych wskazanych w formularzu (Załącznik nr 3).


ARTYKUŁ 7 - OBOWIĄZKI KLIENTA

7.1 Przestrzeganie zaleceń

Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zaleceń dotyczących konfiguracji i korzystania z Terminali COYOTE, jak również do korzystania w razie potrzeby z odpowiedniej, udostępnionej przez COYOTE SYSTEM, dokumentacji.

Klient niebędący konsumentem ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewłaściwe skonfigurowanie lub niewłaściwe korzystanie z Terminala COYOTE.

Dokumentacja Terminali COYOTE jest dostępna na Stronie internetowej Coyote.


7.2 Płatność Abonamentu

Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny Terminala COYOTE i Abonamentu za Usługi COYOTE. Aktualna cena za Terminal COYOTE oraz Abonamenty za Usługi, są wyświetlane na Stronie internetowej Coyote. W momencie składania zamówienia Klient będący konsumentem musi wyraźnie potwierdzić, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Płatność może być dokonana przy użyciu karty kredytowej i w następujących terminach: datą realizacji automatycznego bankowego polecenia zapłaty jest każdorazowa data odpowiadająca dacie subskrypcji.

Klient ma dostęp do Konta, gdzie może zapoznawać się z komunikatami i informacjami przekazywanymi przez COYOTE SYSTEM oraz przeglądać faktury z tytułu płatności za Abonament.

W przypadku Abonamentu miesięcznego, COYOTE SYSTEM zastrzega sobie prawo zmiany ceny Abonamentu na kolejny okres rozliczeniowy. COYOTE SYSTEM poinformuje Klienta o podwyższeniu ceny co najmniej 1 (jeden) miesiąc przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego. Klient będzie mógł przyjąć lub odmówić przyjęcia nowej ceny. W razie przyjęcia, nowa cena wejdzie w życie począwszy od nowego okresu rozliczeniowego. W razie odmowy przyjęcia, Umowa zostanie rozwiązana na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego.

W razie opóźnienia płatności, Klient będzie zobowiązany zwrócić COYOTE SYSTEM koszty bankowe, które COYOTE SYSTEM  poniesie oraz zapłacić odsetki z tytułu opóźnienia, licząc od terminu zapłaty. W stosunku do Klienta będącego konsumentem, w razie opóźnienia płatności, Klient ten będzie zobowiązany zapłacić jedynie odsetki z tytułu opóźnienia, licząc od terminu zapłaty.


7.3 Aktualizacje

COYOTE SYSTEM może dokonywać na odległość aktualizacji wbudowanego oprogramowania Terminali COYOTE, zgodnie z postanowieniami Warunków Licencji Użytkownika Końcowego, wskazanych w Załączniku 2.

COYOTE SYSTEM zastrzega sobie możliwość dokonywania według swego uznania zmian specyfikacji technicznych Terminali COYOTE oraz Usługi COYOTE jak również technologii komunikacji, stosowanej na potrzeby Usługi COYOTE, na swój wyłączny koszt. Zmiany te nie będą powodowały dla Klienta żadnych dodatkowych obciążeń lub zobowiązań. 

Powyższe aktualizacje i zmiany mogą być dokonane wyłącznie z następujących, ważnych przyczyn: konieczność aktualizacji przekazywanych treści, wprowadzenia nowych lub modyfikacji istniejących funkcjonalności, modyfikacji obszarów ryzyk, modyfikacji obszarów niebezpiecznych.  

COYOTE SYSTEM odpowiada za śledzenie zmian prawnych dotyczących Terminali i Usługi COYOTE i wdraża odpowiednie zmiany w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami i/lub wskazaniami władz publicznych. 

Klient, niebędący konsumentem, nie może powoływać się na powyższe zmiany, aby uzasadnić rozwiązanie Usługi COYOTE.

COYOTE SYSTEM poinformuje Klienta będącego konsumentem o dokonanych zmianach co najmniej 1 (jeden) miesiąc przed ich wprowadzeniem. Klient będzie mógł przyjąć lub odmówić przyjęcia zmian. W razie przyjęcia, zmiany wejdą w życie po miesiącu od zawiadomienia o zmianach. W razie odmowy przyjęcia, Umowa zostanie rozwiązana z upływem miesiąca od zawiadomienia o zmianach.

  

ARTYKUŁ 8 - OBOWIĄZKI COYOTE SYSTEM

COYOTE SYSTEM zobowiązuje się do zapewnienia właściwego działania Usługi COYOTE oraz do podjęcia niezbędnych działań w celu utrzymania ciągłości i jakości Usługi COYOTE.

Potwierdza się jednoznacznie, że działanie Usługi COYOTE jest oparte na technologiach opracowanych i zarządzanych przez osoby trzecie, na których działania COYOTE SYSTEM nie posiada żadnego wpływu. W związku z powyższym, COYOTE SYSTEM nie będzie zobowiązany do świadczenia Usługi COYOTE w razie zakłóceń sieci GSM lub sieci GPS lub w przypadkach działania siły wyższej takich jak strajki, gwałtowne załamania pogody, wojna, embargo, zakłócenia sieci elektrycznej, internetu, sieci satelitarnej, niewywiązanie się przez operatorów komórkowych z ich zobowiązań. W stosunku do Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność COYOTE SYSTEM oparta jest na obowiązujących przepisach prawa polskiego, bez umownych włączeń lub ograniczeń odpowiedzialności.   

Klient oświadcza, że jest świadomy faktu, iż dane sieci GSM operatorów komórkowych (2G, 3G, 4G) są w trakcie ciągłego rozwoju oraz że istnieją obszary, na których sygnał GPS nie występuje (tunele lub pewne przestrzenie w miastach oraz górach). W związku z tym jest możliwe, że niektóre obszary nie są pokryte siecią GSM i co za tym idzie dostęp do Usług COYOTE na tych obszarach może być zakłócony.   


ARTYKUŁ 9 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

COYOTE SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy, jeżeli dzieje się tak z winy Klienta lub zdarzeń niezależnych od COYOTE SYSTEM, wskazanych poniżej.  W stosunku do Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność COYOTE SYSTEM oparta jest na obowiązujących przepisach prawa polskiego, bez umownych włączeń lub ograniczeń odpowiedzialności.

Klient oświadcza, że jest świadomy faktu, iż działanie Usługi COYOTE zależy w części od informacji dostarczanych do COYOTE SYSTEM przez innych Klientów oraz podmioty trzecie. Dotyczy to między innymi ograniczeń prędkości i innych zdarzeń istotnych z punktu widzenia przepisów Prawa o Ruchu Drogowym (PoRD). W związku z powyższym, COYOTE SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności w wypadku, gdyby informacje dostarczone przez Klientów i osoby trzecie okazały się niepełne, nieaktualne lub błędne.

Korzystanie z Terminala COYOTE nie zwalnia w żadnym wypadku Klienta z obowiązku przestrzegania przepisów drogowych. Klient stwierdza, iż jest mu wiadome, że Terminal COYOTE nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym i że COYOTE SYSTEM nie będzie odpowiedzialny za ewentualne wykroczenia zarzucane Klientowi.

COYOTE SYSTEM nie będzie w żadnym wypadku zobowiązany do naprawy ewentualnych szkód pośrednich, poniesionych przez Klienta w czasie korzystania z Usługi COYOTE, w tym strat gospodarczych i szkód handlowych, a ogólnie – żadnych szkód, które nie będą wyłącznym i bezpośrednim skutkiem działania COYOTE SYSTEM. Postanowienie nie ma zastosowania do odpowiedzialności COYOTE SYSTEM w stosunku do Klienta będącego konsumentem.

W żadnym wypadku odpowiedzialność COYOTE SYSTEM z tytułu Umowy nie będzie wyższa niż suma wpłat dokonanych przez Klienta w okresie ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy. Postanowienie nie ma zastosowania do odpowiedzialności COYOTE SYSTEM w stosunku do Klienta będącego konsumentem.


ARTYKUŁ 10 – POMOC I SERWIS POSPRZEDAŻNY
 

10.1 Serwis informacyjny dla klientów

COYOTE SYSTEM oddaje do dyspozycji Klientów telefoniczną usługę pomocy (hotline) pod numerem: +48  733 363 363 (koszty połączenia nie są wyższe, niż opłata za zwykłe połączenia telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient), dostępną w dniach i godzinach wskazanych na Stronie internetowej Coyote.

10.2 Pomoc on-line (zagadnienia techniczne, serwis, wykonanie Umowy)

COYOTE SYSTEM oddaje do dyspozycji Klientów bezpłatną usługę pomocy on-line (ewentualne koszty Internetowego transferu danych mogą być pobierane zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient) pod adresem:bok@mycoyote.pl , dostępną w dniach i godzinach wskazanych na Stronie internetowej Coyote.

10.3 Spory

W razie wystąpienia kwestii spornych lub reklamacji, innych niż opisane w niniejszych OWS, w tym reklamacji związanych z działaniem Strony internetowej Coyote, Klient może skontaktować się z doradcą z działu pomocy /powyżej/, w celu osiągnięcia rozwiązania polubownego.

Aby reklamacje, spory lub żądania zwrotu były ważne i mogły zostać uwzględnione, należy do nich dołączyć właściwe dowody. COYOTE SYSTEM zobowiązuje się odpowiedzieć na wszystkie reklamacje, spory lub żądania zwrotu w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych licząc od daty ich otrzymania. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie przesyłane na adres Klienta.

Powyższe postanowienie nie uchybiają dalszym postanowieniom dotyczącym rękojmi i gwarancji.


ARTYKUŁ 11 - OPROGRAMOWANIE

Korzystanie z oprogramowania wbudowanego w Terminalu COYOTE jest uzależnione od akceptacji przez Klienta Warunków Licencji Użytkownika Końcowego, wskazanych w Załączniku 2.


ARTYKUŁ 12 - RĘKOJMIA I GWARANCJA (OPCJA)

12.1 Rękojmia za wady Terminala COYOTE

Rękojmia nie obowiązuje w razie zniszczenia, upadku, niewłaściwego użytkowania, utlenienia, modyfikacji lub naprawy wykonanej przez serwis inny, niż wskazany przez COYOTE, o ile powstała na skutek powyższego wada nie odpowiada definicji wady w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

COYOTE SYSTEM zobowiązuje się dostarczać przedmiot niniejszych OWS bez wad. COYOTE SYSTEM odpowiada za wady fizyczne lub prawne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. COYOTE SYSTEM nie udziela gwarancji jakości, poza gwarancją, o której mowa w Artykule 12.2 niniejszych OWS.

COYOTE SYSTEM odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia dostarczenia Terminala COYOTE, jednakże w zakresie wad prawnych przedawnienie roszczenia o usunięcie wady lub wymianę Terminala COYOTE na wolny od wad następuje z upływem 2 lat od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady. Jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin liczy się od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

COYOTE SYSTEM w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi powinien dostarczyć na koszt COYOTE SYSTEM reklamowany Terminal COYOTE wraz z dowodem jego zakupu na adres COYOTE SYSTEMS Poland 216 Gorczewska street 01-460 Warsaw wraz z opisem reklamacji.

Przysługujące Klientowi roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej określone są w art. 566 i nast. Kodeksu Cywilnego. 

12.2 Gwarancja na Terminale Coyote (OPCJA)

Niezależnie od rękojmi opisanej w Artykule 12.1 niniejszych OWS, Klient może uzyskać, wnosząc przed potwierdzeniem zamówienia ryczałtową opłatę podaną na Stronie internetowej Coyote, gwarancję dotyczącą Terminala COYOTE na następujących warunkach: 

Klient może wykupić gwarancję w terminie 24 miesięcy, licząc od aktywacji Terminala COYOTE, uiszczając ryczałtową opłatę podaną na Stronie internetowej Coyote, z zastrzeżeniem, że w momencie wykupywania gwarancji, jego Konto nie będzie wykazywać żadnych opóźnień płatności.

W przypadku Klientów będących konsumentami, gwarancja wchodzi w życie po upływie dwóch lat licząc od wydania Terminala COYOTE i udzielana jest na okres trzech lat. 

W przypadku pozostałych Klientów gwarancja obowiązuje od daty uiszczenia za nią opłaty, do końca piątego roku licząc od wydania Terminala COYOTE.

Gwarancja dotyczy Terminala COYOTE, dla którego została przyznana lub Terminala COYOTE wymienionego w ramach rękojmi lub gwarancji. 

Udzielając gwarancji COYOTE SYSTEM zobowiązuje się do naprawy lub wymiany (na równoważny produkt używany, sprzedawany z gwarancją) wadliwego Terminala COYOTE w terminie piętnastu dni od daty przyjęcia Terminala COYOTE do punktu napraw COYOTE SYSTEM, których lista znajduje się na Stronie internetowej Coyote. Wadliwy Terminal COYOTE zostanie dostarczony przez Klienta do punktu napraw COYOTE SYSTEM, na  koszt COYOTE SYSTEM, w opakowaniu chroniącym go w dostatecznym stopniu przed uszkodzeniem, wraz z kartą SIM.

Gwarancja obejmuje awarie Terminala COYOTE (inne niż spowodowane upadkiem lub uszkodzeniem (między innymi wewnętrznego USB), utlenieniem, modyfikacjami lub naprawą wykonaną przez serwis inny niż wskazany przez COYOTE, lub niewłaściwym użytkowaniem (na przykład: używanie innej ładowarki niż załączona)), o ile Klient posiada Abonament na Usługę COYOTE i terminowo dokonuje płatności. Klient może skorzystać z gwarancji w odniesieniu do danej awarii, tylko jeżeli została udzielona przed wystąpieniem tej awarii.

Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji, COYOTE SYSTEM dostarczył Klientowi zamiast wadliwego Terminala COYOTE, Terminal COYOTE wolny od wad albo dokonał istotnej naprawy Terminala COYOTE, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Terminala COYOTE wolnego od wad lub zwrócenia naprawionego Terminala COYOTE. W innych przypadkach, każdy okres naprawy przedłuża pozostały okres gwarancji. Okres naprawy jest liczony od wystąpienia o naprawę przez Klienta lub od dostarczenia Terminala COYOTE celem naprawy, jeżeli data dostarczenia jest późniejsza od daty wystąpienia o naprawę.

12.3 Naprawy po upływie rękojmi

Po upływie rękojmi i jeżeli nie została udzielona gwarancja zgodnie z art. 12.2 niniejszych OWS, wszelkie naprawy Terminala COYOTE będą przedmiotem uprzedniego kosztorysu, sporządzonego przez COYOTE SYSTEM z uwzględnieniem kwot ryczałtowych wskazanych przez COYOTE SYSTEM i obowiązujących w dniu, w którym Klient wystąpi o naprawę.


ARTYKUŁ 13 - INFORMATYKA I SWOBODY OBYWATELSKIE, DANE OSOBOWE

COYOTE SYSTEM jako administrator danych osobowych zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta, będącego osobą fizyczną.

Klient zostaje poinformowany, że na potrzeby Usługi COYOTE, COYOTE SYSTEM gromadzi i przetwarza informacje dotyczące geolokalizacji pojazdu Klienta (szerokość geograficzna, długość geograficzna, prędkość, kierunek, identyfikator Terminala COYOTE). COYOTE SYSTEM jest w posiadaniu wyłącznie ostatniej znanej pozycji pojazdu Klienta. Wcześniejsze informacje dotyczące geolokalizacji są anonimowo wprowadzane przez COYOTE SYSTEM do bazy danych, którą zarządza COYOTE SYSTEM.

Niezależnie od powyższego, COYOTE SYSTEM przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię, nazwisko, adres oraz, o ile zostało to przez Klienta zaakceptowane, dane karty kredowej, w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy.

COYOTE SYSTEM nigdy nie przekazuje danych osobowych ani geolokalizacji podmiotom trzecim, chyba że następuje to na wezwanie sądu lub instytucji upoważnionej.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz pod warunkiem dowiedzenia swojej tożsamości, Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich korygowania, uzupełniania, aktualizacji, zablokowania lub usunięcia, jeżeli są one niedokładne, niepełne, niejasne, nieaktualne lub ich gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie lub przechowywanie jest zakazane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i Klient ma prawo odmówić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Niemniej tego rodzaju odmowa spowoduje brak możliwości wykonania Umowy. W takim przypadku, gdy odmowa nastąpiła w trakcie obowiązywania Umowy, opłaty miesięczne będą nadal należne od Klienta, który nie będzie mógł korzystać z Usługi COYOTE z powodu odmowy zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym postanowienie te nie dotyczy Klienta będącego konsumentem. W stosunku do Klienta będącego konsumentem zastosowanie mają przepisy Artykułu 16.1 niniejszych OWS dotyczące zwrotu świadczenia w przypadku przedterminowego rozwiązania Umowy.

Klient może skorzystać z ww. praw wysyłając pismo drogą pocztową wraz z poświadczeniem tożsamości w postaci: imienia, nazwiska oraz adresu, na następujący adres: COYOTE SYSTEM - Informatyka i swobody obywatelskie – 24 quai Gallieni - 92150 Suresnes, Francja.

Dane bankowe w postaci numeru karty kredytowej będą przechowywane przez okres obowiązywania prawa do rezygnacji, tak by zapewnić możliwość dokonania zwrotu w razie wykonania ww. prawa [do rezygnacji] oraz w celu comiesięcznego obciążania Abonamentem, a także przez okres trzech miesięcy po wygaśnięciu Umowy i Abonamentu na Usługę COYOTE na potrzeby ściągnięcia należności. Klient może wyrazić zgodę na przechowywanie danych przez COYOTE na potrzeby przedłużenia Umowy i Abonamentu. Przechowywanie danych bankowych jest zabezpieczone i zapewnione przez zewnętrznego usługodawcę.

 

ARTYKUŁ 14 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

COYOTE SYSTEM jest wyłącznym właścicielem praw własności intelektualnej dotyczących Terminali COYOTE i Usługi COYOTE. COYOTE SYSTEM jest również jedynym właścicielem Informacji COYOTE, które są automatycznie przekazywane przez Terminal COYOTE lub ręcznie przez Klienta. "COYOTE SYSTEM" i "COYOTE" są zastrzeżonymi znakami towarowymi i własnością COYOTE SYSTEM. Żadne postanowienie niniejszych OWS nie może być interpretowane jako prowadzące do przeniesienia praw własności intelektualnej do tych znaków towarowych na rzecz Klienta. Zakup Terminala COYOTE, subskrypcja na Usługi lub załadowanie Aplikacji COYOTE oznaczają, że Klient akceptuje bez zastrzeżeń Warunki Licencji Użytkownika Końcowego, określone w Załączniku 2, w tym dotyczące oprogramowania map lub rozpoznawania głosowego, o ile w/w Warunki zostały udostępnione Klientowi przed zawarciem Umowy.


ARTYKUŁ 15 - WEJŚCIE W ŻYCIE I OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowa zawarta na podstawie niniejszych OWS wchodzi w życie (i) w dacie akceptacji niniejszych OWS w trakcie zakupu przez Klienta Terminala COYOTE lub (ii) w dacie Subskrypcji na Usługi w razie niedokonania zakupu Terminala COYOTE lub (iii) załadowania Aplikacji COYOTE. Czas trwania Umowy i Abonamentu zależy od wybranego Rodzaju Abonamentu.


ARTYKUŁ 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY
 

16.1 Rozwiązanie na wniosek Klienta (dotyczy wyłącznie Usług COYOTE świadczonych za pośrednictwem Terminali COYOTE)

Klient może zakończyć Umowę dotyczącą Usług COYOTE OWS w dowolnym czasie po upływie dwóch miesięcy korzystania z Usług COYOTE na podstawie subskrypcji będącej elementem Terminala.

Rozwiązanie Umowy przez Klienta następuje w formie oświadczenia, przesłanego listem, skierowanego do COYOTE SYSTEM, na adres wskazany na wstępie niniejszych OWS. COYOTE SYSTEM zaleca, aby do celów dowodowych oświadczenie o rozwiązaniu zostało przesłane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Okres wypowiedzenia w przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta wynosi dziesięć dni licząc od otrzymania wniosku o rozwiązanie przez COYOTE SYSTEM, chyba że Klient występuje ze szczególnym wnioskiem o rozwiązanie w trybie natychmiastowym – w takiej sytuacji COYOTE SYSTEM uwzględni taki wniosek. Po upływie okresu wypowiedzenia nie będzie stosowane miesięczne obciążenie karty kredytowej Klienta, który wybrał ten sposób płatności.

W razie utraty lub kradzieży Terminala COYOTE, Klient jest zobowiązany natychmiast poinformować o zaistniałym fakcie COYOTE SYSTEM listem (zaleca się, aby do celów dowodowych oświadczenie o rozwiązaniu zostało przesłane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru) i dołączyć kopię protokołu sporządzonego przez policję. COYOTE SYSTEM dokona w jak najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 10 dni, zawieszenia Usług COYOTE oraz płatności za Abonament, jeśli płatność jest ratalna. Jeżeli Klient zakupi nowy Terminal COYOTE, COYOTE SYSTEM przeniesie, na pisemny wniosek Klienta, wcześniej opłacony Abonament na nowy Terminal COYOTE. W innym wypadku COYOTE SYSTEM, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o kradzieży, zwróci Klientowi część wcześniej opłaconego Abonamentu za okres od zawiadomienia o kradzieży. Opcja przeniesienia nie jest dostępna w razie zniszczenia lub kradzieży urządzenia, na którym jest zainstalowana Aplikacja COYOTE. W takiej sytuacji zastosowania znajdzie zwrot części wcześniej opłaconego Abonamentu, zgodnie z powyższą zasadą.

W przypadku Klienta niebędącego konsumentem, opłaty z tytułu Abonamentu są należne od Klienta na rzecz COYOTE SYSTEM do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.

COYOTE SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawdziwych oświadczeń lub oświadczeń złożonych przez osoby trzecie, podszywające się pod Klienta. W stosunku do Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność COYOTE SYSTEM oparta jest na obowiązujących przepisach prawa polskiego, bez umownych włączeń lub ograniczeń odpowiedzialności.

16.2 Rozwiązanie lub zawieszenie na wniosek COYOTE SYSTEM

W razie opóźnienia płatności o więcej niż jeden miesiąc licząc od dnia wymagalności, naruszenia przez Klienta jego obowiązków wynikających z niniejszych OWS lub wystąpienia z wnioskiem przez odpowiednie władze, COYOTE SYSTEM może rozwiązać lub zawiesić Umowę w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy przez COYOTE SYSTEM następuje w formie oświadczenia, przesłanego listem, skierowanego do Klienta.

W przypadku rozwiązania Umowy w w/w trybie w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, saldo opłat abonamentowych należnych do końca bieżącego okresu rozliczeniowego staje się wymagalne w trybie natychmiastowym.


ARTYKUŁ 17 - PRAWO WŁAŚCIWE. SĄD WŁAŚCIWY

Umowa podlega prawu polskiemu.

Wszelkie spory dotyczące niniejszych OWS oraz Umów na ich podstawie zawartych będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

Klient będący konsumentem może korzystać również z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w szczególności w ramach mediacji lub polubownych sądów konsumenckich, prowadzonych przez Inspekcję Handlową (więcej informacji na stronie http://www.wiih.org.pl/) oraz przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (więcej informacji na stronie https://www.uke.gov.pl/sad-polubowny-832). 


ARTYKUŁ 18 - KLAUZULE PRAWNE

Strona internetowa www.coyote.pl jest zarządzana przez spółkę COYOTE SYSTEM, spółkę akcyjną uproszczoną o kapitale wynoszącym 3.368.528,80 EUR, wpisaną do Rejestru Handlowego i Spółek /RCS/ dla Nanterre pod numerem 518 905 476, z siedzibą pod adresem: 24, quai Gallieni, Suresnes (92150), Francja, tel. 033 45 05 37 42 (POWYŻSZY NUMER NIE OBSŁUGUJE REKLAMACJI).


Dyrektorem publikacji jest Fabien PIERLOT.

Usługodawca odpowiedzialny za hosting: Telecity Group France SA, 130-136 Bd de Verdun, 9 Energy Park, 92 413 Courbevoie Cedex, Francja, tel:033 49 97 30 60 (POWYŻSZY NUMER NIE OBSŁUGUJE REKLAMACJI).

 

Koszty połączenia nie są wyższe, niż opłata za zwykłe połączenia telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient

Wymagania techniczne: Korzystanie ze Strony internetowej Coyote związane jest z koniecznością posiadania dostępu do sieci Internet oraz posiadania zainstalowanej przeglądarki.

 

ZAŁĄCZNIK 1

ABONAMENTY

Ceny poniższych Abonamentów są dostępne on-line na Stronie internetowej Coyote.

I. RODZAJE ABONAMENTÓW i okres obowiązywania Umów na Usługi COYOTE

I.1   Abonament na Usługi COYOTE dostępne za pośrednictwem Terminala COYOTE

Kupując Terminal COYOTE Client otrzymuje możliwość korzystania z Usług COYOTE przez dwa miesiące w ramach ceny zapłaconej za Terminal COYOTE – zawierana zostaje Umowa na Usługi COYOTE na dwa miesiące.

Po zakończeniu w/w dwumiesięcznego okresu, Umowa na Usługi COYOTE jest  automatycznie przedłużana na kolejne miesięczne okresy, z Abonamentem w wysokości zaakceptowanej przez Klienta przy zakupie Terminala COYOTE. Płatności za Abonament będą dokonywane za pośrednictwem karty kredytowej.  

Przed upływem wskazanego powyżej,    dwumiesięcznego okresu Umowy na Usługi COYOTE, Klient może zrezygnować z przedłużenia Umowy na kolejne okresy telefonicznie, dzwoniąc pod numer : +48  733 363 363 albo wysyłając wiadomość na adres: Obsługa klienta - COYOTE SYSTEM, 24, quai Gallieni 92150 Suresnes – Francja. W przypadku przedłużenia obowiązywania Umowy , Klient może ją rozwiązać na zasadach przewidzianych w Artykule 16.1 niniejszych OWS.

 

I.2   Abonament na Usługi COYOTE dostępne za pośrednictwem Aplikacji COYOTE

Płatność za subskrypcję aplikacji iCoyote odbywa się z góry za 12 miesięcy.

 

I.3   Usługi dodatkowe

W ramach każdego Abonamentu i Umowy na Usługi COYOTE, zależnie od kompatybilności Terminala COYOTE lub Aplikacji COYOTE, Klient może dokonać płatnej subskrypcji na dodatkowe usługi, które zapewnia COYOTE SYSTEM. Szczegóły dotyczące tych Usług znajdują się na Stronie internetowej COYOTE.


II.
WARUNKI SUBSKRYPCJI NA USŁUGĘ COYOTE

Klient wybiera Rodzaj Abonamentu wypełniając Formularz Subskrypcji, dostępny na Stronie internetowej Coyote.

Po wypełnieniu Formularza, Klient zatwierdza subskrypcję on line na Stronie internetowej Coyote, zgodnie z wybranym Abonamentem.

Klient podaje COYOTE SYSTEM numer karty bankowej w internecie.ZAŁĄCZNIK 2

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

Niniejsza umowa licencyjna użytkownika końcowego (poniżej "ULUK") jest oferowana przez spółkę COYOTE SYSTEM, spółkę akcyjną uproszczoną o kapitale wynoszącym 3.368.528,80 EUR, wpisaną do Rejestru Handlowego i Spółek /RCS/ dla Nanterre pod numerem 518 905 476, z siedzibą pod adresem: 24, quai Gallieni, Suresnes (92150), Francja, adres e-mail: corporate@moncoyote.com numer telefonu: 033 45 05 37 42  (koszty połączenia nie są wyższe, niż opłata za zwykłe połączenia telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient), reprezentowaną przez Prezesa spółki urzędującego pod ww. adresem siedziby (poniżej "COYOTE SYSTEM").

COYOTE SYSTEM zastrzega sobie prawo zmiany ULUK w dowolnym czasie bez zawiadomienia. Zmiany będą miały skutki prawne od ich umieszczenia on line i nie będą dotyczyć wcześniej zawartych Umów. Ostatnia wersja ULUK jest dostępna na Stronie internetowej Coyote.

 

WSTĘP

COYOTE SYSTEM zajmuje się opracowaniem i dystrybucją wbudowanych Terminali COYOTE GPS, pozwalających na przekazywanie w czasie rzeczywistym użytkownikowi, mającemu subskrypcję na Usługę COYOTE, informacji drogowych takich jak obowiązujące ograniczenia prędkości, sygnalizowanie niebezpiecznych odcinków drogi (między innymi sytuacja w ruchu drogowym, odcinki o dużym natężeniu ruchu, odcinki, na których zdarzają się wypadki, miejsca kontroli prędkości) lub niebezpiecznych miejsc (między innymi utrudnienia w ruchu drogowym, niebezpieczne przejazdy, zagrożenia czasowe).

Terminal COYOTE działa w oparciu o oprogramowanie opracowane przez COYOTE SYSTEM, którego spółka jest wyłącznym właścicielem (poniżej "Oprogramowanie"). Oprogramowanie przetwarza informacje dotyczące pozycji pojazdu (szerokość geograficzna, długość geograficzna, prędkość i kierunek) oraz niebezpiecznych odcinków drogi i miejsc szczególnie niebezpiecznych, zarejestrowane przez COYOTE SYSTEM lub podane przez ogół użytkowników (poniżej "Informacje COYOTE").

Uruchomienie Terminala COYOTE jest równoznaczne z pełną akceptacją ULUK, o ile ULUK zostało udostępnione Użytkownikowi Końcowemu przed zawarciem Umowy. ULUK jest jedyną obowiązującą umową dotyczącą licencji na Oprogramowanie i zastępuje jakiekolwiek inne warunki. Jakiekolwiek odstępstwo od postanowień ULUK jest możliwe jedynie za wyraźną zgodą, udzieloną uprzednio na piśmie przez COYOTE SYSTEM.


ARTYKUŁ 1 - PRAWA PRZYZNANE

1.1 Zgodnie z niniejszą ULUK, COYOTE SYSTEM przyznaje Klientowi (dalej zwanemu „Użytkownikiem Końcowym), który je przyjmuje, prawo indywidualnego korzystania z Oprogramowania (poniżej "Licencja"), na warunkach przedstawionych poniżej. Prawo to jest ograniczone, nie podlega dalszemu udostępnianiu i nie jest przyznane na wyłączność.

1.2 Licencja obejmuje wyłącznie prawo korzystania z Oprogramowania (wraz z dokumentacją) w okresie obowiązywania Umowy na Usługi COYOTE.

1.3 Licencja nie obejmuje przeniesienia własności Oprogramowania ani żadnej z jego części (w tym dokumentacji) na rzecz Użytkownika Końcowego.

1.4 Użytkownik Końcowy zobowiązuje się, że nie będzie dzielić, kopiować, tłumaczyć, adaptować, poprawiać, modyfikować Oprogramowania oraz dokumentacji.

1.5 Użytkownik Końcowy może sporządzić tytułem bezpieczeństwa tylko jedną kopię zapasową Oprogramowania na potrzeby korzystania z Oprogramowania.

Użytkownik Końcowy zobowiązuje się, że nie będzie zbywać, użyczać ani rozpowszechniać na rzecz podmiotów trzecich kopii zapasowej, którą sporządzi w razie potrzeby.

Użytkownik Końcowy jest zobowiązany, sporządzając kopię zapasową, nanieść na nią wszystkie wzmianki dotyczące praw autorskich i copyright, widniejące na Oprogramowaniu.

1.6 Użytkownik Końcowy zobowiązuje się, że będzie korzystać z Oprogramowania tylko na Terminalu COYOTE, z wykluczeniem wszelkich innych produktów.

1.7 Użytkownik Końcowy zobowiązuje się, że nie podejmie żadnych czynności dotyczących zbycia, dystrybucji lub sublicencji Oprogramowania bez wyraźnej zgody COYOTE SYSTEM, udzielonej uprzednio na piśmie.

COYOTE SYSTEM zastrzega sobie prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z ULUK na rzecz podmiotu trzeciego.


ARTYKUŁ 2 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

2.1 COYOTE SYSTEM oświadcza, że jest w posiadaniu całości praw własności intelektualnej do Oprogramowania i jego dokumentacji. COYOTE SYSTEM jest bądź właścicielem Informacji COYOTE bądź posiada licencję na korzystanie z tych Informacji na mocy umów licencyjnych zawartych z podmiotami trzecimi.

Użytkownik Końcowy rezygnuje z kwestionowania bezpośrednio lub pośrednio ważności wszelkich praw własności intelektualnej oraz prawa COYOTE SYSTEM do tych praw. Postanowienie nie dotyczy Klienta będącego konsumentem.

2.2 Oprogramowanie i dokumentacja Oprogramowania są objęte copyright, prawami autorskimi oraz obowiązującymi porozumieniami międzynarodowymi.


ARTYKUŁ 3 - AKTUALIZACJE

3.1 COYOTE SYSTEM ma prawo, w odstępach czasowych, aktualizować na odległość Oprogramowanie, aby polepszyć jego parametry i usunąć ewentualne błędy stwierdzone w czasie wykonywania Umowy i/lub wdrażać zmiany prawne, aby zapewnić zgodność Oprogramowania z przepisami i/lub wskazaniami władz publicznych.

3.2 Klient akceptuje możliwość automatycznej aktualizacji Oprogramowania oraz fakt,  że nie przerwie to ładowania i instalowania danych przekazywanych na odległość przez COYOTE SYSTEM.

3.3 Klient stwierdza, iż jest mu wiadome, że w czasie aktualizacji Oprogramowanie oraz Terminal COYOTE mogą nie działać prawidłowo.

3.4 Postanowienie art. 7.3 OWS stosuje się odpowiednio.

 

ARTYKUŁ 4 - GWARANCJA

1. Postanowienia ULUK nie naruszają gwarancji przyznanych zgodnie z obowiązującym prawem.

2. COYOTE SYSTEM zapewnia Użytkownika Końcowego, że Oprogramowanie lub oprogramowanie osób trzecich będzie działać zgodnie z Umową oraz ze specyfikacjami, z zastrzeżeniem właściwej instalacji aktualizacji Oprogramowania, zgodnie z Artykułem 3 powyżej.

3. COYOTE SYSTEM nie gwarantuje, że działanie Oprogramowania lub oprogramowania podmiotów trzecich będzie nieprzerwane i wolne od błędów ani że ewentualne anomalie Oprogramowania zostaną poprawione.

4. COYOTE SYSTEM nie gwarantuje Użytkownikowi Końcowemu, że Oprogramowanie lub oprogramowanie podmiotów trzecich jest dostosowane do indywidualnych potrzeb lub odpowiada szczególnemu wykorzystaniu.

5. COYOTE SYSTEM nie będzie ponosić odpowiedzialności za utratę informacji lub danych lub za jakąkolwiek inną szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z używania Terminala COYOTE i/lub Oprogramowania i/lub oprogramowania podmiotów trzecich.

6. W stosunku do Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność COYOTE SYSTEM oparta jest na obowiązujących przepisach prawa polskiego, bez umownych włączeń lub ograniczeń odpowiedzialności.   


ARTYKUŁ 5 - POMOC TECHNICZNA

5.1 Użytkownik Końcowy ma prawo w ramach ULUK do telefonicznej pomocy technicznej, bezpłatnej (oprócz kosztu połączenia), dotyczącej korzystania z Terminala COYOTE i/lub Oprogramowania.

5.2 Sposób kontaktowania się z działem pomocy technicznej jest przedstawiony w OWS COYOTE SYSTEM.


ARTYKUŁ 6 - DANE OSOBOWE

6.1 Działanie Oprogramowania wymaga zautomatyzowanego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika Końcowego w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a Użytkownik Końcowy stwierdza, że wyraża zgodę na powyższe.

COYOTE SYSTEM nigdy nie przekazuje danych osobowych ani innych informacji, w tym informacji dotyczących trasy pojazdu, w którym zamontowany jest Terminal COYOTE podmiotom trzecim, chyba że następuje to na wezwanie sądu lub instytucji upoważnionej.

6.2 Wykonanie przez Użytkownika Końcowego prawa sprzeciwu odnośnie gromadzenia i przetwarzania danych przy korzystaniu z Oprogramowania stanowi przeszkodę do zawarcia ULUK oraz wykonania Umowy na Usługi COYOTE.

6.3 Użytkownik Końcowy ma prawo dostępu, zmiany, korekty i usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, w formie wniosku złożonego na piśmie do COYOTE SYSTEM, zgodnie z postanowieniami OWS COYOTE SYSTEM.


ARTYKUŁ 7 - ROZWIĄZANIE

7.1 COYOTE SYSTEM może rozwiązać ULUK w trybie natychmiastowym w razie naruszenia przez Użytkownika Końcowego obowiązków z niej wynikających.

7.2 Wykonanie przez Użytkownika Końcowego prawa sprzeciwu w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem ULUK oraz Umowy o Usługę COYOTE zawartej na podstawie OWS.

7.3 Rozwiązanie ULUK nakłada na Użytkownika Końcowego obowiązek natychmiastowego zaprzestania używania Oprogramowania.


ARTYKUŁ 8 - POSTANOWIENIA RÓŻNE

Powyższy Wstęp stanowi integralną część ULUK.

W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia OWS.

 

COYOTE SYSTEM jest umownie zobowiązany do podania do wiadomości poniższych Warunków Szczególnych Licencji, których postanowienia obowiązują, o ile lokalne przepisy prawa konsumenckiego nie stanowią inaczej. 

Jakiekolwiek zastrzeżenia lub oświadczenia związane z tymi Warunkami muszą być jednakże kierowane w stosunku do ALK Technologies.

 

 

WARUNKI SZCZEGÓLNE LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE NAWIGACYJNE DLA TERMINALI COYOTE, KTÓRE OFERUJĄ TĘ USŁUGĘ

ALK / Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego

Korzystanie z Oprogramowania CoPilot (poniżej "Oprogramowanie") produkcji ALK Technologies, Inc (poniżej "ALK"), w załączeniu, wymaga zatwierdzenia poniższej Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (poniżej "ULUK"). Używanie Oprogramowania jest możliwe wyłącznie po zatwierdzeniu ULUK. Zatwierdzenie ULUK jest możliwe poprzez: i) kliknięcie na opcję wskazującą, że Klient akceptuje lub zgadza się z warunkami ULUK, jeżeli taka opcja występuje w interfejsie Oprogramowania ALK lub ii) zainstalowanie i używanie Oprogramowania. Wykonanie tego działania oznacza, że Klient rozumie i akceptuje, że dla ALK używanie Oprogramowania jest równoznaczne z zatwierdzeniem ULUK od daty pierwszego użycia. Klient nie ma prawa korzystać z Oprogramowania lub zatwierdzić ULUK jeżeli: i) nie jest pełnoletni, co oznacza, że nie ma prawa zawrzeć prawomocnie umowy z ALK lub ii) Klient ma zakaz posiadana Oprogramowania zgodnie z ustawodawstwem amerykańskim lub ustawodawstwem jakiegokolwiek innego kraju, w tym kraju zamieszkania lub kraju dostępu do Oprogramowania.

Zatwierdzając ULUK, Klient wyraża zgodę na następujące postanowienia: i) ALK nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści pochodzące od Osób Trzecich; ii) Oprogramowanie gromadzi i wykorzystuje informacje, odnośnie których ALK ma obowiązek przestrzegania zasad poufności; iii) pewne funkcjonalności Oprogramowania wymagają podłączenia urządzenia mobilnego Klienta do internetu bezprzewodowego aby umożliwić przesłanie danych (operator internetu mobilnego może naliczyć koszty z tego tytułu, za co ALK nie ponosi odpowiedzialności); iv) ALK korzysta z informacji kartograficznych pochodzących z różnych źródeł trzecich (poniżej "Informacje kartograficzne") (aby określić ULUK Informacji kartograficznych dotyczących Produktu Klienta, należy wejść na stronę "Na temat" Oprogramowania); v) używanie nawigacji w czasie rzeczywistym odbywa się na ryzyko Klienta; i (vi) informacje dotyczące lokalizacji mogą być niedokładne. 

ALK dostarcza, w miarę możliwości i tytułem informacji, tłumaczenie ULUK. Klient stwierdza, iż jest mu wiadome, że tłumaczenia mają wyłącznie charakter informacyjny oraz że wersja angielska umowy jest wiążąca i wykonalna w razie sporu. Warunki ogólne ALK, dostępne na stronie internetowej ALK oraz stronach powiązanych, na które powołuje się ULUK, stanowią jej integralną część i są wykonalne. Regularnie aktualizujemy ULUK oraz naszą stronę internetową i zachęcamy do korzystania z nich.

 

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (ULUK) NA OPROGRAMOWANIE COPILOT®

 

Należy zapoznać się uważnie z poniższą umową (poniżej "Licencja").

Wyrażenie zgody: zainstalowanie lub używanie załączonego Oprogramowania przez Klienta na jego urządzeniu jest równoważne z wyrażeniem zgody na niniejsze warunki. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na niniejsze warunki, jest zobowiązany natychmiast usunąć Oprogramowanie ze swego urządzenia i zniszczyć wszelkie wykonane kopie oraz dokumenty pisemne, dotyczące Oprogramowania. Należy także bezzwłocznie oddać Oprogramowanie sprzedawcy w celu uzyskania zwrotu wraz z każdym urządzeniem z nim powiązanym, jeżeli nabycie nastąpiła w ramach oferty łączonej.

 

Licencja: ALK udziela Klientowi, będącemu osobą fizyczną, licencji i prawa, bez wyłączności i prawa zbywania, zainstalowania i korzystania z kopii Oprogramowania tylko na jednym urządzeniu w tym samym czasie. Jeżeli Oprogramowanie obejmuje CoPilot Central™, Klient może zainstalować CoPilot Central™ na urządzeniu innym niż urządzenie, na którym korzysta z systemu nawigacji CoPilot. Licencja dotycząca korzystania z Oprogramowania zostaje udzielona Klientowi z zastrzeżeniem przestrzegania przez Klienta warunków zawartych w niniejszej Umowie. Każde zainstalowanie Oprogramowania wymaga Licencji. Można wykonać kopię Oprogramowania, wyłącznie dla bezpieczeństwa.

Zmiana Warunków ogólnych lub produktu objętego Licencją: ALK ma prawo rozwijać, doskonalić lub modyfikować produkt objęty Licencją lub warunki Licencji w dowolnym czasie i bez zawiadomienia. Kontynuacja korzystania z produktu objętego Licencją zależy od zgody na warunki ULUK, wyrażonej bezpośrednio po ich wejściu w życie.

Przeniesienie: Klient może przenieść Oprogramowanie na inne urządzenie pod warunkiem: a) że Oprogramowanie będzie zainstalowane tylko na jednym nośniku w tym samym czasie i b) że system operacyjny drugiego urządzenia będzie taki sam jak system pierwotnego urządzenia peryferyjnego. Aby wykonać przeniesienie, należy przeprowadzić procedurę dezaktywacji, opisaną na stronie http://activate.alk.com. Jeżeli w celu naprawy lub z powodu zmian pamięci tylko do odczytu (poniżej "ROM"), nie ma możliwości wykonania procedury dezaktywacji, jest prawdopodobne, że przy kolejnej aktywacji zadziała system, chroniący przez kradzieżą oprogramowania, wdrożony przez ALK.

Ochrona przed kradzieżą Oprogramowania: Oprogramowanie może wymagać aktywacji produktu i zawierać inne technologie, mające chronić przed niedozwolonym użytkowaniem i kopiowaniem. Po otrzymaniu klucza produktu, numeru zamówienia Google lub innego identyfikatora, aby korzystać z Oprogramowania, należy je aktywować zgodnie z obowiązującą procedurą. Jeżeli próby aktywacji będą ponawiane, system chroniący przed kradzieżą może spowodować zablokowanie Oprogramowania, uniemożliwiając w ten sposób jego uruchomienie. Więcej informacji na temat aktywacji produktu i ochrony przed kradzieżą znajduje się na stronie http://activate.alk.com (w sekcji pomoc).

Prawa autorskie: Oprogramowanie oraz informacje przekazywane z jego pomocą są chronione przez amerykańskie przepisy prawa autorskiego jak również przez umowy międzynarodowe. Klient stwierdza, że własność intelektualna Oprogramowania lub informacji, które zawiera, nie została mu przekazana. Klient stwierdza także, że prawa własności pozostają wyłączną własnością ALK i że uzyskał do Oprogramowania lub informacji wyłącznie prawa wyraźnie wskazane w niniejszej Licencji. Klient potwierdza, że wszystkie kopie Oprogramowania będą zawierać oznaczenia własności takie same jak znajdujące się na i w Oprogramowaniu. Prawa autorskie dotyczące Oprogramowania są w posiadaniu ALK Technologies, Inc., 457 N. Harrison Street, Princeton, NJ 08540, STANY ZJEDNOCZONE. Pełne dane są dostępne na stronie: www.alk.com/alk

Używanie niedozwolone: brak uprzedniej zgody ALK, udzielonej na piśmie, oznacza zakaz (i) korzystania, kopiowania, modyfikacji lub przekazywania Oprogramowanie lub dokumentacji, która jest do niego dołączona, z wyjątkiem części, których dotyczy niniejsza Licencja; (ii) tłumaczenia, deasemblacji, dekompilacji lub odtwarzania Oprogramowania; (iii) zbywania Oprogramowania lub udzielania sublicencji na Oprogramowanie lub jego dokumentacji lub (iv) korzystania z Oprogramowania przez wielu użytkowników lub w sieci, wynajmowania lub korzystania z Oprogramowania w ramach firmy informatycznej lub timeshare.

Ograniczona Gwarancja: ALK gwarantuje, że Oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z dołączoną do niego pisemną dokumentacją przez okres 30 dni licząc od daty zakupu. Wszelkie domniemane gwarancje dotyczące Oprogramowania są także ograniczone do okresu 30 dni, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami.

Reklamacje strony użytkownika końcowego: jeżeli Oprogramowanie nie jest zgodne z powyższą "Ograniczoną Gwarancją", odpowiedzialność ALK w zakresie reklamacji jest ograniczona według uznania ALK do (i) naprawy błędu lub (ii) udzielanie pomocy w zakresie ominięcia błędu lub (iii) przyjęcia zwrotu i dokonania zwrotu kwoty za pośrednictwem sprzedawcy. Ograniczona Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli niewłaściwe działanie Oprogramowania wynika z zaniedbania, niezgodnego lub niewłaściwego używania. W przypadku naprawy błędu w Oprogramowaniu, pozostały okres Ograniczonej Gwarancji licząc od daty wskazania błędu, znajduje zastosowanie do naprawionego oprogramowania od momentu otrzymania naprawionej wersji.

BRAK INNYCH GWARANCJI: Z WYŁĄCZENIEM POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W OGRANICZONEJ GWARANCJI, ALK NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE LUB INFORMACJE, KTÓRE ZAWIERA, SĄ WOLNE OD BŁĘDÓW. ALK UCHYLA SIĘ OD WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, W TYM, PRZY CZYM LISTA TA NIE JEST PEŁNA, OD DOMNIEMANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZEZNACZENIA DO SPECJALNEGO UŻYTKU LUB NIEPRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB TRZECICH. Niektóre systemy prawne nie dopuszczają wyłączenia gwarancji domniemanych, ograniczeń czasowych gwarancji domniemanych lub wyłączenia szkód ubocznych co oznacza, że powyższe ograniczenia lub wyłączenia nie dotyczą wszystkich Klientów. Prawa, które wynikają z gwarancji, są zgodne z obowiązującymi przepisami; Klienci mogą także posiadać inne prawa w zależności od kraju zamieszkania.

Brak odpowiedzialności dotyczącej szkód pośrednich: ALK nie będzie w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności z tytułu utraconych zysków, strat czasu lub strat z działalności lub z tytułu jakiejkolwiek szkody ubocznej lub pośredniej dowolnego rodzaju, wynikającej z wykonania lub używania Oprogramowania lub informacji, które zawiera, nawet jeżeli możliwość wystąpienia tego rodzaju szkód została podana do wiadomości ALK.

Poufność: ALK zastrzega sobie prawo okresowego gromadzenia informacji dotyczących lokalizacji Klienta, przestrzegając jego pełnej anonimowości. Informacje te będą wykorzystywane na potrzeby pomocy oraz opracowania nowych funkcjonalności i poprawy jakości wszystkich produktów i usług ALK. Istnieje możliwość dezaktywacji tej funkcjonalności lub rezygnacji z niej w interfejsie Oprogramowania. Dążymy do jak najdalej posuniętego ograniczenia przesyłu danych, tym niemniej, pewne koszty mogą zostać naliczone Klientom z tytułu korzystania z tej funkcjonalności lub Oprogramowania. Należy sprawdzić u operatora koszty ponoszone w zależności od abonamentu. Korzystanie z funkcji roamingu może także zwiększyć wysokość rachunków. ALK nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu kosztów abonamentu ani innych kwot, które mogą zostać zafakturowane.

Przywiązujemy wielką wagę do poszanowania prywatności i w żadnym wypadku nie będziemy przekazywać danych osobowych lub adresowych podmiotom trzecim, bez uzyskania uprzedniej zgody Klienta. Więcej informacji na temat praktyk ALK w zakresie ochrony danych osobowych można znaleźć w polityce poszanowania prywatności ALK na stronie http://www.alk.com/privacy.asp. Polityka poszanowania prywatności przedstawia szczegółowo przetwarzanie przez ALK danych osobowych oraz środki podejmowane w celu ochrony prywatności przy korzystaniu z Oprogramowania. Niniejszym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z polityką poszanowania prywatności ALK.

Ostrzeżenie: Oprogramowanie i informacje, które zawiera, stanowią jedynie pomoc w nawigacji. Należy przestrzegać obowiązującego Prawa o Ruchu Drogowym i kierować się zdrowym rozsądkiem korzystając z Oprogramowania. Rzeczywista sytuacja kierowcy oraz przestrzeganie Prawa o Ruchu Drogowym są ważniejsze niż informacje podawane przez Oprogramowanie. Należy zawsze panować nad pojazdem oraz prędkością i być w stanie właściwie zareagować oraz wykonać wszelkie niezbędne manewry. Należy zawsze prowadzić pojazd w bezpieczny sposób, pamiętając o pozostałych użytkownikach drogi. ALK nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu informacji podawanych przez Oprogramowanie, w tym z tytułu informacji kartograficznych, informacji dotyczących ruchu drogowego i obliczania trasy. Korzystanie z nawigacji w czasie rzeczywistym odbywa się na ryzyko Klienta. Jest możliwe, że informacje dotyczące ruchu i lokalizacji nie będą w pełni dokładne i że nie będą dostępne w odpowiednim czasie.

Dodatkowe informacje dostarczane przez produkty na licencji - możliwość dodatkowego zakupu (opcje): informacje dotyczące ruchu drogowego (szczególnie dane historyczne) i paliwa oraz inne informacje, dostępne jako opcje, mają charakter usług wymagających subskrypcji na licencji i wymagają przedłużania co roku, aby zachować możliwość korzystania z nich.

Rozwiązanie: bez szkody dla pozostałych praw, ALK może rozwiązać niniejszą Licencję, jeżeli Klient nie przestrzega niniejszych warunków ogólnych. W takim przypadku, Klient jest zobowiązany zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania.

Ograniczenia eksportowe: niniejszym Klient wyraża zgodę na eksport lub reeksport całości lub części Oprogramowania, w poszanowaniu amerykańskich przepisów w dziedzinie eksportu.

Ograniczenie praw przez rząd amerykański: Oprogramowanie zostaje dostarczone wraz z ograniczonymi prawami. Używanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie podlega ograniczeniom przedstawionym przez rząd amerykański we właściwych ustępach klauzuli 48 "Commercial Computer – Restricted Rights" CFR (Code of Federal Regulations). 52.227-19 lub klauzuli "Rights in Technical Data and Computer Software" 252.227-7013 DFAR (Defence Federal Acquisition Regulations).

Prawo właściwe: na potrzeby sprzedaży produktów na terenie Ameryki Północnej, niniejsza Licencja podlega prawu Stanu New Jersey (Stany Zjednoczone). Odnośnie wszelkich pozostałych produktów, niniejsza Licencja podlega prawu angielskiemu.

Data: Ostatnia aktualizacja niniejszej ULUK miała miejsce 19 kwietnia 2011 r. Aktualizacje są dostępne na www.copilotlive.com/legal

LICENCJA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO NA FUNKCJĘ SYNTEZATORA MOWY

Niniejsza licencja dotyczy funkcji syntezatora mowy w ramach Oprogramowania. Copyright (c) 2002-2011, Xiph.org Foundation. Nazwa Xiph.org Foundation i nazwy jej członków mogą być używane na potrzeby poręczenia lub promocji produktów pochodnych od niniejszego Oprogramowania tylko za uprzednią zgodą, udzieloną na piśmie.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZONE "AS IS" (W STANIE "TAK JAK JEST")PRZEZ OSOBY BĘDĄCE W POSIADANIU PRAW AUTORSKICH I PRZEZ CZŁONKÓW, KTÓRZY UCHYLAJĄ SIĘ OD WSZELKICH GWARANCJI, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM, PRZY CZYM LISTA TA NIE JEST PEŁNA, OD DOMNIEMANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI HANDLOWEJ I PRZEZNACZENIA DO SZCZEGÓLNEGO UŻYTKU. W ŻADNYM WYPADKU, FUNDACJA LUB CZŁONKOWIE NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE LUB PRZYKŁADOWE (W TYM, PRZY CZYM LISTA TA NIE JEST PEŁNA, UZYSKANIE PRODUKTÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, UTRATA UŻYTKOWANIA, INFORMACJI LUB ZYSKÓW LUB PRZERWA W DZIAŁALNOŚCI), BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ I TEORETYCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, W ODNIESIENIU DO UMOWY, RYZYKA CZY ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (W TYM ZANIEDBANIA I INNE), WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYWANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD.

 

OPROGRAMOWANIE ŁADOWANE ZA POMOCĄ ANDROID MARKET

Copyright 2011. ALK Technologies, Inc

Licencja Apache, Wersja 2.0 (poniżej "Licencja"); korzystanie z pliku jest możliwe tylko zgodnie z Licencją. Licencja jest dostępna na stronie: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Z wyjątkiem obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawnych lub pisemnych porozumień, oprogramowanie jest komercjalizowane na Licencji "AS IS" (W STANIE "TAK JAK JEST"), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, zarówno jawnych jak i domyślnych. Należy zapoznać się z Licencją, aby ustalić język, któremu podlegają zezwolenia i ograniczenia Licencji.

Android jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google Inc. Korzystanie ze znaku wymaga zgody Google.

 

OPROGRAMOWANIE ŁADOWANE PRZEZ SKLEP APPLE APP STORE 

Wszystkie powyższe warunki ULUK znajdują zastosowanie. Ponadto, poniższe postanowienia znajdują zastosowanie do Produktów iOS. 

Zakres Licencji: niniejsza Licencja na Oprogramowanie jest licencją ograniczoną, która nie obejmuje dalszego udostępniania i daje prawo do korzystania z Oprogramowania na każdym Produkcie iOS, który Klient posiada lub nad którym sprawuje kontrolę, zgodnie z Zasadami korzystania, określonymi w Ogólnych Warunkach sklepu Apple Store. Więcej informacji w Ogólnych Warunkach sklepu Apple Store.

Utrzymanie i pomoc: za usługi z zakresu utrzymanie i pomocy dotyczące Oprogramowania, których wymagają odpowiednie przepisy, odpowiada wyłącznie ALK. Apple nie ma żadnych obowiązków związanych z usługami z zakresu utrzymania i pomocy dotyczącymi Oprogramowania.

Gwarancja: powyższe gwarancje znajdują zastosowanie. W razie gdyby Oprogramowanie nie było zgodne z powyższą gwarancją, należy zwrócić się do spółki Apple, która zwróci cenę zakupu Oprogramowania, w maksymalnych granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa. ALK nie proponuje zwrotu za Oprogramowanie. Apple nie ma żadnego innego obowiązku gwarancyjnego dotyczącego Oprogramowania, bez względu na jego charakter; ALK ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie inne reklamacje i zobowiązania z tytułu odpowiedzialności, szkód lub kosztów wynikających z niezgodności z gwarancją.

Reklamacje dotyczące produktu: Klient potwierdza, że wszystkie reklamacje dotyczące posiadania lub używania Oprogramowania lub reklamacje osób trzecich powinny być kierowane do ALK, a nie do Apple, w tym, przy czym lista ta nie jest pełna, i) wszelkie reklamacje dotyczące wadliwego produktu; ii) wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności Oprogramowania z wszelkimi normami prawnymi, które znajdują zastosowanie i iii) wszelkie reklamacje wynikające z przepisów o ochronie konsumentów lub przepisów podobnych.

Zgodność prawna: Klient stwierdza, że i) nie przebywa w kraju, objętym embargo ze strony rządu Stanów Zjednoczonych lub widniejącym na liście krajów wskazanych przez rząd Stanów Zjednoczonych jako "wspierające organizacje terrorystyczne" i ii) Klient nie znajduje się na liście stron podlegających ograniczeniom, sporządzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Prawa własności intelektualnej: Klient stwierdza, że gdyby Oprogramowanie lub posiadanie lub używanie przez niego Oprogramowania odbywało się z naruszeniem jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej osoby trzeciej, dochodzenie, obrona, rozwiązanie i uregulowanie sytuacji w ramach reklamacji z tytułu naruszenia własności intelektualnej dotyczyłoby wyłącznie odpowiedzialności ALK a nie Apple.

Warunki świadczenia usług przez osoby trzecie: należy przestrzegać warunków świadczenia usług przez osoby trzecie obowiązujących w przypadku korzystania z produktów na Licencji.

Dodatkowi beneficjenci: Klient i ALK uznają i wyrażają zgodę, że Apple i jej spółki zależne są dodatkowymi beneficjentami niniejszej ULUK, kiedy Klient wyraża zgodę na ogólne warunki zawarte w niniejszej ULUK. Apple ma prawo stosować niniejszą ULUK jako dodatkowy beneficjent.

 

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO NA INFORMACJE NAVTEQ

Niniejsza licencja dotyczy informacji NAVTEQ zawartych w Oprogramowaniu jak również informacji NAVTEQ, sformatowanych i przekazywanych oddzielnie na potrzeby wykorzystania z Oprogramowaniem.

Informacje (poniżej "Informacje") zostają dostarczone na użytek wewnętrzny i osobisty, a ich dalsza sprzedaż jest zakazana. Informacje są chronione prawami autorskimi i są objęte ogólnymi warunkami sprzedaży, przyjętymi przez Klienta i przez ALK Technologies Inc. (poniżej "ALK") i jej koncesjodawców (w tym ich własnych koncesjodawców i dostawców).

© 2011 NAVTEQ. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Używanie wyłącznie na potrzeby osobiste Klient wyraża zgodę na korzystanie z informacji z COPILOT wyłącznie do celów osobistych, a nie handlowych, na potrzeby których zostaje przyznana licencja. Licencja nie została przyznana na potrzeby ośrodka pracy nakładczej lub timeshare ani na podobną działalność. W związku z powyższym, zgodnie z ograniczeniami wskazanymi w następnych paragrafach, kopiowanie informacji jest dopuszczalne tylko do użytku osobistego, w celu (i) konsultowania i (ii) rejestracji, o ile nie zostaną usunięte wzmianki dotyczące copyright widniejące na nich i nie zostaną dokonane żadne zmiany informacji. Klient wyraża zgodę na wstrzymanie się od reprodukowania, kopiowania, zmiany, deasemblacji, dekompilacji lub odtwarzania jakiejkolwiek części Informacji jak również od przesyłania i rozpowszechniania Informacji w jakiejkolwiek formie, na potrzeby jakiegokolwiek użytkowania, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to możliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawne.

Ograniczenia Nie ograniczając zakresu poprzedniego paragrafu, jeżeli ALK nie wyraziła zgody, Klient nie ma prawa, działając na licencji (a) korzystać z tych informacji przy użyciu aplikacji, produktu lub systemu zainstalowanego lub połączonego lub komunikującego się z pojazdami, będącego w stanie zapewnić nawigację, pozycjonowanie i routing oraz nawigację w czasie rzeczywistym, zarządzanie parkiem samochodowym lub podobnymi aplikacjami; lub (b) przy użyciu lub komunikując się z jakimkolwiek urządzeniem służącym do pozycjonowania lub urządzeniem informatycznym lub elektronicznym mobilnym lub bezprzewodowym, w tym, przy czym lista ta nie jest pełna, telefonami komórkowymi, komputerami kieszonkowymi, pagerami i palmtopami.

Ostrzeżenie Informacje mogą być niedokładne lub niepełne z powodu dezaktualizacji, zmian okoliczności, stosowanych źródeł i z powodu sposobu gromadzenia informacji geograficznych. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do nieprawidłowych wyników.

Brak gwarancji. Informacje są dostarczane "as is" (w stanie "tak jak jest"), a Klient wyraża zgodę na korzystanie z nich na własne ryzyko. ALK i jej koncesjodawcy, w tym ich koncesjodawcy i dostawcy, nie oferują żadnej gwarancji ani reprezentacji żadnego rodzaju, jawnej ani domniemanej, wynikającej z przepisów lub innych przesłanek, w tym, przy czym lista ta nie jest pełna, dotyczącej zawartości, jakości, dokładności, pełności, skuteczności, wiarygodności, dostosowania do szczególnego użytku, użyteczności, używania lub wyników, które można uzyskać dzięki Informacjom lub faktu, że Informacje będą bezbłędne lub że serwer będzie działać bez przerw.

Wyłączenie gwarancji. ALK I JEJ KONCESJODAWCY, W TYM ICH KONCESJODAWCY I DOSTAWCY, UCHYLAJĄ SIĘ OD WSZELKICH GWARANCJI, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI, OSIĄGNIĘĆ, JAKOŚCI HANDLOWEJ, DOSTOSOWANIA DO SZCZEGÓLNEGO UŻYTKU LUB PRZESTRZEGANIA ZASAD. Niektóre państwa, terytoria i kraje nie dopuszczają pewnych wyłączeń gwarancji i powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania.

Wyłączenie odpowiedzialności: ALK I JEJ KONCESJODAWCY, W TYM ICH KONCESJODAWCY I DOSTAWCY, UCHYLAJĄ SIĘ OD JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄCEJ: WSZELKICH WNIOSKÓW, OŚWIADCZEŃ LUB DZIAŁAŃ, BEZ WZGLĘDU NA ICH PRZYCZYNĘ, POWOŁUJĄCYCH SIĘ NA JAKĄKOLWIEK STRATĘ, USZKODZENIE LUB SZKODĘ, BEZPOŚREDNIĄ LUB POŚREDNIĄ, MOGĄCĄ WYNIKAĆ Z UŻYWANIA LUB POSIADANIA POWYŻSZYCH INFORMACJI LUB JAKĄKOLWIEK STRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, UMÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI LUB JAKĄKOLWIEK INNĄ SZKODĘ BEZPOŚREDNIĄ, POŚREDNIĄ, SZCZEGÓLNĄ LUB UBOCZNĄ, WYNIKAJĄCĄ Z UŻYWANIA LUB NIEUMIEJĘTNOŚCI UŻYWANIA INFORMACJI, Z NIEDOKŁADNOŚCI INFORMACJI LUB Z NIEPRZESTRZEGANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW, W FORMIE POWÓDZTWA UMOWNEGO, DELIKTOWEGO LUB OPARTEGO NA GWARANCJI, NAWET JEŻELI ALK LUB JEJ KONCESJODAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. Niektóre państwa, terytoria i kraje nie dopuszczają pewnych wyłączeń odpowiedzialności lub ograniczeń szkód i powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania.

Kontrola eksportu. Klient będzie eksportować z jakiegokolwiek kraju całość lub część Informacji, które otrzyma, lub jakiekolwiek produkty bezpośrednie z nich wynikające wyłącznie zgodnie z prawem i zasadami, mającymi zastosowanie do eksportu i po uzyskaniu wszelkich wymaganych przez nie licencji i zezwoleń.

Całość porozumienia. Niniejsze warunki stanowią całość porozumienia zawartego pomiędzy ALK (i jej koncesjodawcami, w tym ich własnymi koncesjodawcami i dostawcami) a Klientem, dotyczącego przedmiotu niniejszej Umowy i zastępują wszystkie wcześniejsze porozumienie pisemne lub ustne między stronami, dotyczące tego przedmiotu.

Obowiązujące przepisy prawne Powyższe warunki podlegają prawu Holandii; nie dąży się do wdrożenia (i) postanowień dotyczących konfliktu prawa lub (ii) Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Klient wyraża zgodę na podporządkowanie się sądownictwu Holandii w razie sporów, wniosków i pozwów wynikających lub związanych z otrzymanymi informacjami.

 

ZAŁĄCZNIK 3

FORMULARZ REZYGNACJI

UWAGA: 

Jeżeli Klient nie wypełni formularza rezygnacji na stronie COYOTE: www.coyote.pl, (rubryka "Moje konto"), powinien przesłać formularz, na poniższy adres:

Dział Klientów – Rezygnacja, COYOTE SYSTEM, 24, quai Gallieni à Suresnes (92150), Francja: 

— Ja/My (*) niniejszym informuję/my (*) o mojej/naszej (*) rezygnacji z umowy dotyczącej sprzedaży poniższego towaru (*) /świadczenia usług (*)

— Zamówionego dnia (*)/otrzymanego dnia (*)

— Imię i Nazwisko konsumenta (konsumentów)

— Adres konsumenta (konsumentów)

— Podpis konsumenta (konsumentów) (wyłącznie w razie przesyłania niniejszego formularza w wersji papierowej)

— Data

 

(*) niepotrzebne skreślić